A Víziközmű Társulat nem fizetett – az Önkormányzat minél előbb kéri az adatokat, hogy fizethessen!

Az Önkormányzat  önként vállalt feladatként fizet a Nagykőrösi Víziközmű Társulat 5893 érdekeltségi egységének 29.000 forint támogatást dr. Czira Szabolcs polgármester javaslatára, melyet a nagykőrösi emberek érdekében nyújtott be a Képviselő-testület augusztus 29-i rendkívüli ülésére, s azt ott elfogadták. A kifizetések megkezdéséhez a Víziközmű Társulatnak kell lépnie: visszavonni a 217 millió forintra vonatkozó tiltó határozatát, maradéktalanul átadni az átutaláshoz szükséges hiteles dokumentumokat, valamint teljeskörűen biztosítja a társulatot terhelő tartozások és követelések beazonosíthatóságát, számszerűsíthetőségét.


Kétségkívül a legegyszerűbb út az lett volna, ha a Víziközmű Társulat az érdekelteknek kifizeti azon többletpénzt, ami a szennyvízcsatorna beruházás megvalósulását követően megmaradt. Nem így lett, jogi akadályokra hivatkoztak.


Dr. Czira Szabolcs polgármester ezek után nyújtott be előterjesztést a testület elé. Ebből is kiderül, hogy 2017 augusztusában már több mint 557,6 millió (557.655.315) forint támogatást biztosított az Önkormányzat a társulaton keresztül, melyből érdekeltségi egységenként 94.630 forintot adott. A Társulat közlése szerint 5.456 fő részére került ez az összeg kiutalásra és 437 esetben, a tagnak felróható okból, ezt nem fizették ki. Ebből következik, hogy a Társulat által átutalt maradványból ezen 437 egység egységenkénti 94.630 forintját le kell vonni. Vagyis 217.251.476 forintból levonandó 41.353.310 forint, valamint 5.078.144 forintos túlfizetés, azaz az érdekeltek között a rendelkezésre álló adatok szerint 170.820.022 forint osztható fel, ami egy érdekeltségi egységre vetítve 28.987 forintot, azaz kerekítve 29.000 forintot jelent, ennek mielőbbi kiosztására tett javaslatot dr. Czira Szabolcs polgármester.


Mint az előterjesztésből kiderül, az Önkormányzat a támogatással kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek költségét biztosítja.

A javaslatot egyedül Zágráb Nándor nem támogatta, a Képviselő-testület minden jelenlévő tagja igent mondott a névszerinti szavazáson, Zágráb Nándor azonban jelen sem volt az ülésen. 

  

 

A meghozott határozat szerint:

1.     

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Nagykőrösi Víziközmű Társulat a vízgazdálkodásról szóló1995. évi LVII. törvény 37. § (5) bekezdésben foglaltakat nem teljesítette, az érdekeltségi hozzájárulással nem számolt el, annak maradványát a tagok részére nem fizette vissza.

 

2.     

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagykőrösi Víziközmű Társulat „elszámolás alatt” megszűnése esetén az önkormányzat elkülönített számlájára átutalt pénzügyi maradvány terhére 5893 érdekeltségi egység részére érdekeltségi egységenként 29.000 Ft támogatást biztosít önként vállalt feladatként.

 

 

3.      

Az 2. pont végrehajtása érdekében az alábbi feltételek együttes meglétét állapítja meg:

a társulat nem dönt az érdekeltségi hozzájárulások visszafizetéséről, de dönt az elszámolási eljárás befejezéséről és a társulat megszűnéséről

- Körtvélyesi Sándor elszámoló bizottság elnöke írásban visszavonja a 217.251.476.- Ft összeg felhasználását megtiltó nyilatkozatát

-  

a társulat biztosítja az átutaláshoz szükséges hiteles dokumentumokat, ennek tényéről, megtörténtéről az elszámoló bizottság elnöke teljességi nyilatkozatot tesz

-  

a társulat teljes körűen biztosítja a társulatot terhelő tartozások és a társulatot megillető követelések beazonosíthatóságát és számszerűsíthetőségét az átadott iratok alapján

 

4.      

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatással kapcsolatosan felmerülő személyi és tárgyi feltételek költségét az általános tartalékból biztosítja.

 

5.      

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a végrehajtás érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

 

Mint az jól kalkulálható, a döntéskor jelen sem lévő, így a támogatást meg nem szavazó Zágráb Nándor hatalmas facebook és egyéb fórumokon folytatott hadjáratba kezd majd, bizonyítandó, hogy nem jó döntés született. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy pártállástól függetlenül mindenki támogatta, hogy kapjanak 29.000 forintot az érdekeltek, egyedül ő nem. Meglátjuk, mérlegel-e vagy minden mindegy alapon, csak mert a polgármester javaslatára kapnak pénzt az emberek, neki áll támadni?

Leszögezhető tehát, hogy a labda a Víziközmű Társulatnál és annak elszámoló bizottságnál pattog, hogy minél előbb kifizethető legyen a megszűnés után jogszerűen felosztható teljes összeg. Bizonyára a szeptember 5-i taggyűlésen sok minden eldől majd. A képviselő-testületi ülésen a városvezetők azt szorgalmazták, hogy a taggyűlést követően, haladéktalanul, minél előbb biztosítsa a Társulat a kifizetéshez elengedhetetlen adatokat, iratokat az Önkormányzatnak.

A fejleményekről beszámolunk!

Forrás: Önkormányzati Hírek